TGI Friday II.

18 lyuk Stableford Klub verseny
Zala Springs Golf Resort
2019.05.10.