Summer Shots Kupa I.

9 lyuk Stableford Klub verseny
Academy Golf Budapest
2019.06.27.
Forrás: pccaddie.net