Highland Challenge IV.

9 lyuk Stableford Klub verseny
Budapest Highland Golf Club
2020.09.17.