TGI Friday VI.

18 lyuk Stableford Klub verseny
Zala Springs Golf Resort
2019.08.16.