TGI Friday V.

18 lyuk Stableford Klub verseny
Zala Springs Golf Resort
2019.08.02.