TGI Friday IV.

18 lyuk Stableford Klub verseny
Zala Springs Golf Resort
2019.07.19.
Forrás: pccaddie.net