Senior CityTour V.

9 lyuk Stableford Senior verseny
Continental CityGolf Budapest
2020.09.21.
Forrás: pccaddie.net