Seiko FérfiNap V.

18 lyuk Stroke - HCP Klub verseny
Old Lake Golf Club
2020.05.05.