Oázis Kupa

18 lyuk Stableford Klub verseny
Forest Hills Hotel & Golf
2020.10.17.