Oázis Kupa

18 lyuk Stableford Klub verseny
Forest Hills Hotel & Golf
2019.10.19.