MidAm Golf Kupa IV.

18 lyuk Stableford Egyéb verseny
Old Lake Golf Club
2020.07.19.