MGC Senior Kupa I.

18 lyuk Stableford Senior verseny
Magyar Golf Club
2020.04.22.