MDT V.

18 lyuk Stableford Klub verseny
Vadrózsa Golf Club
2018.10.06.