Kisoroszi RV

18 lyuk Stableford Ranglista verseny
Magyar Golf Club
2020.08.15.