IMG Trophy

18 lyuk Stableford Klub verseny
Zala Springs Golf Resort
2020.10.10.