Herend Kupa

18 lyuk Stableford Klub verseny
Forest Hills Hotel & Golf
2018.07.07.