Golf Fesztivál

18 lyuk Fourball Klub verseny
Zala Springs Golf Resort
2019.08.31.