FridayTour VI.

18 lyuk Stableford Klub verseny
Forest Hills Hotel & Golf
2020.09.04.