Emirates Kupa IV.

18 lyuk Stableford Klub verseny
Forest Hills Hotel & Golf
2020.09.26.