Emirates Golf Kupa

18 lyuk Stableford Klub verseny
Forest Hills Hotel & Golf
2018.05.05.