Bakony-Audi Kupa

18 lyuk Stableford Klub verseny
Forest Hills Hotel & Golf
2019.08.17.
Forrás: pccaddie.net