Academy Kupa V.

9 lyuk Stableford Klub verseny
Continental CityGolf Budapest
2018.10.14.
Forrás: pccaddie.net